دانلود کتب مهندسی
Overview Search Downloads Submit file Up

کاربر گرامی تمامی فایل ها و مطالب سایت به آدرس جدید سایت HiEng.ir منتقل شده است.

لطفا برای دانلود فایل مورد نظر اینجا کلیک کنید.

Category: امار و احتمال
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
نام Created Size Downloads    
پاور پوینت آمار و احتمالات مهندسی 771-08-08 14:40:02 1 MB 94 Download
Download
فصل هفتم-توزیع های پیوسته Version:Chapter VII - Continuous Distributions 771-08-07 12:17:24 567.02 KB 66 Download
Download
فصل هشتم- توزیع های نمونه ای Version:Chapter VII - Continuous Distributions... 771-08-07 12:19:39 485.19 KB 66 Download
Download
فصل نهم- توزیع های برخی از آماره ها Version:Chapter IX - Distributions of some statistics 771-08-07 12:22:41 859.05 KB 49 Download
Download
فصل دهم-برآورد Version:Chapter I - Assessment 771-08-07 12:25:44 1.48 MB 60 Download
Download
فصل یازدهم- آزمون فرض Version:Chapter XI - hypothesis testing 771-08-07 12:28:24 841.73 KB 61 Download
Download
فصل دوازدهم-رگرسیون Version:Chapter XII - Regression 771-08-07 12:31:53 679.2 KB 69 Download
Download
فصل سوم-متغیر های تصادفیو توابع توزیع Version:Chapter III - Random variables and distribution functions 771-08-05 17:03:34 1.13 MB 71 Download
Download
فصل چهارم-امید ریاضی Version:Expected 771-08-05 17:06:02 326.82 KB 64 Download
Download
فصل پنجم-متغیر های صادفی دو و چند بعدی Version:Two-and multi-dimensional random variables 771-08-05 17:08:27 525.67 KB 53 Download
Download
فصل ششم-توابع توزیع گسسته Version:Discrete distribution functions 771-08-05 17:10:34 760.73 KB 58 Download
Download
فصل اول-آمار توصیفی-بخش 1 Version:Engineering Probability and Statistics notes 771-08-05 11:28:34 1.03 MB 73 Download
Download
فصل اول-آمار توصیفی-بخش دوم Version:Engineering Probability and Statistics notes 771-08-05 11:29:53 93.71 KB 78 Download
Download
فصل دوم- آنالیز ترکیبی و احتمال Version:Engineering Probability and Statistics notes 771-08-05 11:34:21 951.83 KB 69 Download
Download

کاربر گرامی تمامی فایل ها و مطالب سایت به آدرس جدید سایت HiEng.ir منتقل شده است.

لطفا برای دانلود فایل مورد نظر اینجا کلیک کنید.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
Code Center Code Center