دانلود کتب مهندسی
Overview Search Downloads Submit file Up

کاربر گرامی تمامی فایل ها و مطالب سایت به آدرس جدید سایت HiEng.ir منتقل شده است.

لطفا برای دانلود فایل مورد نظر اینجا کلیک کنید.

Category: فیلم های آموزشی matlab
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
نام Created Size Downloads    
51-حل نمادین معادلات جبری Version:Matlab -Sec 51 -Solving Algebraic Equations Symbolically 771-08-04 01:08:03 8.38 MB 226 Download
Download
50-حل دستگاه معادلات خطی Version:Matlab -Sec 50 -Solving Systems of Linear Equations 771-08-04 01:01:57 7.47 MB 162 Download
Download
49-حل معادلات جبری Version:Matlab -Sec 49 -Solving Algebraic Equations 771-08-04 00:57:47 9.93 MB 146 Download
Download
48-کار با ماتریس ها و جعبه ابزار ریاضی نمادین Version:Matlab -Sec 48 -Working with Matrices and the Symbolic Math Toolbox 771-08-04 00:48:30 6.98 MB 146 Download
Download
47-نورم ماتریس، مقادیر ویژه ، و چند جمله ای مشخصه Version:Matlab -Sec 47 -Matrix Norm, EigenValues, and the Characteristic Polynomial 771-08-03 22:53:45 2.83 MB 141 Download
Download
46-دترمینان ماتریس ، معکوس ، مجموع عناصر قطری و رتبه Version:Matlab -Sec 46 -c 771-08-03 22:51:43 8.15 MB 130 Download
Download
45-حل دستگاه معادلات با استفاده از کاهش ردیف به صورت پلکانی Version:Matlab -Sec 45 -Solving A System of Equations using Row Reduced Echelon Form 771-08-03 22:48:41 3.82 MB 140 Download
Download
44-ترانهاده ماتریس ، عناصر قطری و تجزیه LU Version:Matlab -Sec 44 -Matrix TranspOSf. Diagonal Elements, and LU Decomposition 771-08-03 22:45:01 3.57 MB 153 Download
Download
43-ایجاد یک ماتریس اصلی Version:Matlab -Sec 43 -Creating an Identity Matrix 771-08-03 22:42:18 3.09 MB 133 Download
Download
42-به کار گیری توابع ریاضی برای ماتریس ها Version:Matlab -Sec 42 -Apply Mathematical Functions to Matrices 771-08-03 22:39:58 8.62 MB 120 Download
Download
41-پیوستن ماتریس ها به یکدیگر Version:Matlab -Sec 41 -Joining Matrices Together 771-08-03 22:29:29 4.05 MB 130 Download
Download
40-پیدا کردن طول، حجم ، مجموع ، و تعداد مولفه های یک ماتریس Version:Matlab -Sec 40 -Finding the length, Size, Sum, and Number of Elements in a Matrix 771-08-03 22:24:46 6.38 MB 130 Download
Download
39-ضرب و تقسیم مولفه به مولفه ماتریس ها Version:Matlab -Sec 39 -Multiplying and Dividing Matrices Element-by-Element 771-08-03 22:20:07 8.17 MB 154 Download
Download
38-ضرب ماتریس ها Version:Matlab -Sec 38 -Multiplying Matrices 771-08-03 22:10:31 4.46 MB 127 Download
Download
37-جمع و تفریق ماتریس ها و ضرب در یک عدد Version:Matlab -Sec 37 -Adding and Subtracting Matrices and Multiplying by a Scalar 771-08-03 22:06:54 7.07 MB 122 Download
Download
52-حل نمادین دستگاه معادلات جبری Version:Matlab -Sec 52 -Solving Systems of Algebraic Equations Symbolically 771-08-04 01:11:30 8.94 MB 124 Download
Download
53-تعریف توابع ریاضی Version:Matlab -Sec 53 -Defining Mathematical Functions 771-08-04 01:14:06 4.7 MB 128 Download
Download
54-در نظر گرفتن مشتقات در محاسبات Version:Matlab -Sec 54 -Taking Derivatives in Calculus 771-08-04 01:16:41 4.24 MB 126 Download
Download
55-محاسبه مشتقات در یک نقطه Version:Matlab -Sec 55 -Evaluating Derivatives at a Point 771-08-04 01:18:58 4.06 MB 131 Download
Download
56-در نظر گرفتن مشتقات جزئی در محاسبات Version:56Matlab -Sec 56 -Taking Partial Derivatives in Calculus- 771-08-04 01:26:50 6.78 MB 125 Download
Download
57-انتگرال نامعین و معین Version:Matlab -Sec 57 -Indefinite and Definite Integrals 771-08-04 01:30:10 6.18 MB 140 Download
Download
58- در نظر گرفتن حد ها در محاسبات Version:Matlab -Sec 58 -Taking Limits in Calculus 771-08-04 01:33:00 4.47 MB 124 Download
Download
59-نمودارهای عمومی پراکنده Version:Matlab -Sec 59 -Basic Scatter Plots 771-08-04 01:35:50 5.72 MB 134 Download
Download
60-رسم نمودارها Version:Matlab -Sec 60 -Plotting Functions 771-08-04 01:43:47 8.42 MB 132 Download
Download
61-تغییر نحوه نمایش نمودار Version:Matlab -Sec 61 -Changing Plot Appearance 771-08-04 01:48:58 6.78 MB 120 Download
Download
35-وارد کردن ماتریس ها و استخراج عناصر ، قسمت اول Version:ز 771-08-03 21:57:58 5.87 MB 121 Download
Download
34-کار با بردارها با استفاده از جعبه ابزار ریاضی نمادین Version:Matlab -Sec 34 -Working with Vectors using the Symbolic Math Toolbox 771-08-03 21:54:34 10.91 MB 127 Download
Download
33-محاسبه میانگین، میانه ، انحراف معیار داده ها در بردار Version:Matlab -Sec 33 -Calculating Mean, Median, and Standard Deviation of Data in a Vector 771-08-03 21:07:10 4.57 MB 209 Download
Download
32-ایجاد بردار با مولفه های تصادفی Version:Matlab -Sec 32 -Creating Vectors with Random Elements 771-08-03 20:59:09 6.76 MB 116 Download
Download
31-استفاده از توابع ریاضی برای مولفه های یک بردار Version:Matlab -Sec 31 -Applying Math Functions to Elements of a Vector 771-08-03 20:20:20 5.48 MB 128 Download
Download
30-ضرب و تقسیم مولفه به مولفه بردارها Version:Matlab -Sec 30 -Multiplying and Dividing Vectors Element-by-Element 771-08-03 20:17:33 10.03 MB 120 Download
Download
29-اتصال بردارها به یکدیگر Version:Matlab -Sec 29 -Joining Vectors Together 771-08-03 20:13:53 3.49 MB 116 Download
Download
28-ایجاد بردارها با المان های فاصله دار فرد Version:Matlab -Sec 28 -Creating Vectors with Evenly Spaced Elements 771-08-03 20:11:13 10.06 MB 116 Download
Download
36-وارد کردن ماتریس ها و استخراج عناصر ، قسمت دوم Version:Matlab -Sec 36 -Inputting Matrices and Extracting Elements -Part 2 771-08-03 22:02:20 11.45 MB 107 Download
Download
27-استخراج یک زیر مجموعه از عناصر یک بردار Version:Matlab -Sec 27 -Extracting a Subset of Vector Elements 771-08-03 20:07:19 3.41 MB 126 Download
Download
26-پیدا کردن میانگین ، مجموع و طول یک بردار Version:Matlab -Sec 26 -Finding the Mean, Sum, and Length of a Vector 771-08-03 18:58:25 4.09 MB 129 Download
Download
25-محاسبه ضرب های برداری داخلی و خارجی Version:Matlab -Sec 25 -Calculating the Vector Dot Product and Cross Product 771-08-03 18:51:33 5.45 MB 130 Download
Download
24-اضافه کردن و کم کردن بردارها و ضرب بردارها در عدد Version:Matlab -Sec 24 -Adding and Subtracting Vectors and Multiplying Vectors by a Scalar 771-08-03 18:47:57 3.43 MB 124 Download
Download
1-رابط کاربری ، قسمت اول Version:Matlab -Sect 1 -The User Interface -Part 1 771-07-28 15:15:06 2.91 MB 175 Download
Download
2 - آموزش مقدماتی متلب Version:Matlab -Sect 1 -The User Interface -Part 2 771-07-28 15:19:11 7.57 MB 158 Download
Download
3-رابط کاربری، قسمت سه Version:Matlab -Sect 1 -The User Interface -Part 3 771-07-28 15:24:03 10.06 MB 136 Download
Download
4-استفاده از منوی راهنما Version:Matlab -Sect 4 -Using the Help Menus 771-07-28 15:30:42 17.98 MB 138 Download
Download
5-ریاضی پایه و منظور از عملیات ها Version:Matlab -Sect 5 -Basic Arithmetic and Order of Operations 771-07-28 15:33:41 3.64 MB 125 Download
Download
6-نماها و نماد علمی Version:Matlab -Sec 6 -Exponents and Scientific Notation 771-07-29 13:25:52 7.84 MB 137 Download
Download
7-کار با کسر ها و جعبه ابزار ریاضی نمادین ، قسمت اول Version:Matlab -Sec 7 -Working with Fractions and the Symbolic Math Toolbox -Part 1 771-07-29 13:34:09 8.06 MB 139 Download
Download
8-کار با کسر ها و جعبه ابزار ریاضی نمادین ، قسمت دوم Version:Matlab -Sec 8 -Working with Fractions and the Symbolic Math Toolbox -Part 2 771-07-29 13:39:40 5.11 MB 138 Download
Download
9-تعریف و استفاده از متغیر ها Version:Matlab -Sec 9 -Defining and Using Variables 771-07-29 14:14:21 7.87 MB 150 Download
Download
10-اضافه کردن نظرات به کد های نرم افزار متلب Version:Matlab -Sec 10 -Adding Comments to your Matlab Code 771-07-29 21:10:56 4.18 MB 137 Download
Download
11-متغیرهای پاک کننده Version:Matlab -Sec 11 -Clearing Variables 771-07-29 21:13:47 2.58 MB 113 Download
Download
12-تنظیم دقیق صفحه نمایش برای محاسبات Version:Matlab -Sec 12 -Adjusting the Display Precision for Calculations 771-07-29 21:17:45 9.25 MB 144 Download
Download
13-ایجاد و ذخیره سازی متغیر در متغیر های نمادین Version:Matlab -Sec 13 -Creating and Storing Values in Symbolic Variables 771-07-29 21:20:28 5.22 MB 121 Download
Download
14-انجام محاسبات با متغیرهای نمادین Version:Matlab -Sec 14 -Pefforming Calculations with Symbolic Variables 771-07-30 00:28:47 7.57 MB 133 Download
Download
15-ریشه دوم فاکتوریل ، و ریشه n ام Version:Matlab -Sec 15 -Factorial Square Roots, and nth Roots 771-07-30 00:32:49 5.76 MB 136 Download
Download
16-توابع مثلثاتی و وارون آن Version:Matlab -Matlab -Sec 16 -Trigonometric Functions and their lnverses 771-07-30 00:36:35 7.72 MB 122 Download
Download
17-توابع هذلولوی و وارون آن Version:Matlab -Matlab -Sec Matlab -Sec 17 -Hyperbolic Functions and their lnverses 771-07-30 00:45:33 1.27 MB 139 Download
Download
18-توابع نمایی و لگاریتمی Version:Matlab -Sec 18 -Exponentials and Logarithms 771-07-30 01:48:40 4.14 MB 132 Download
Download
19-محاسبات عمومی با اعداد مختلط Version:Matlab -Sec 19 -Basic Calculations with Complex Numbers 771-07-30 02:43:44 4.12 MB 119 Download
Download
20-محاسبه اندازه و زاویه اعداد مختلط Version:Matlab -SecMatlab -Sec 20 -Calculating the Magnitude and Angle of Complex Numbers 771-07-30 02:50:34 9.72 MB 142 Download
Download
21-توابع مثلثاتی ، لگاریتمی ، نمایی و اعداد مختلط Version:Matlab -Sec 21 -Trig Functions, Logarithms, and Exponentials with Complex Numbers 771-07-30 02:56:32 3.67 MB 136 Download
Download
22-اعداد مختلط و جعبه ابزار ریاضی نمادین Version:Matlab -Sec 22 -Complex Numbers and the Symbolic Math Toolbox 771-07-30 03:08:37 7.67 MB 131 Download
Download
23-وارد کردن بردار ها و استخراج مولفه ها Version:Matlab -Sec 23 -Inputting Vectors and Extracting Components 771-07-30 03:13:56 14.34 MB 140 Download
Download

کاربر گرامی تمامی فایل ها و مطالب سایت به آدرس جدید سایت HiEng.ir منتقل شده است.

لطفا برای دانلود فایل مورد نظر اینجا کلیک کنید.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
Code Center Code Center